جستجو
فیلترها
بستن

شور

به فرآورده ای که متشکل از اندامهای مختلف گیاهی سالم و بدون عیب است و به صورتهای گوناگون - خرد شده و درسته و چرخ شده- مدتی در کنار آب نمک قرار می گیرد شور می گویند. تمام انواع شور در این زیرگروه قرار می گیرند.