جستجو
فیلترها
بستن

سرکه

مایع ترشی است که از اکسید شدن اتانول موجود در شیره میوه های انگور و سیب و خرما و غیره به دست می آید سرکه می گویند. معمولاً 3 تا 5 درصد از حجم سرکه ها، اسید سیتریک می باشد. البته سرکه های طبیعی، اسید تارتریک و اسید سیتریک کمتری دارند. شیوه تهیه سرکه چنین است که ابتدا شیره به الکل تبدیل می گردد و آنگاه در اثر تاثیر باکتریهای هوازی ویژه ای به سرکه تبدیل می شود. رنگ سرکه باید صاف و زلال باشد. هرگاه رنگ سرکه کدر باشد باید اطمینان حاصل کرد که این کدری ناشی از کرمهای ریز میکروسکوپی نباشد. تمام انواع سرکه در این دسته قرار می گیرند.