جستجو
فیلترها
بستن

خیارشور

به فرآورده ای که متشکل از اندامهای مختلف گیاهی سالم و بدون عیب است و به صورتهای گوناگون - خرد شده و درسته و چرخ شده- مدتی در کنار آب نمک قرار می گیرد شور می گویند.از گذاشتن خیار در داخل آب و اضافه نمودن ادویه و گذاشتن آن برای مدتی خیار شور به دست می آید . تمام انواع خیارشور در اینجا قرار می گیرند.